Buscar per contingut, noticies, etc.

BASES BCN SPORTS FILM 2019

Es prolonga el términi de presentació dels projectes  fins el dia 28 de febrer de 2019 a les 23:59 hores

DEFINICIÓ

La Fundació Barcelona Olímpica, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i amb el patrocini de la FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs), organitza la desena edició del BCN Sports Film – 10th BARCELONA INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL, la qual forma part del WORLD FICTS CHALLENGE – 2019.

El BCN Sports Film 2019 es durà a terme a Barcelona del 3 al 9 de maig de 2019.

En aquesta nova edició el festival tindrà un caràcter competitiu.

Aquestes bases han estat aprovades pel Comitè Organitzador del BCN Sports Film 2019.

La participació al BCN Sports Film 2019 suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

 

OBJECTIUS

Un dels principals objectius del BCN Sports Film 2019 és apropar el món audiovisual sobre temàtica esportiva i els seus valors al gran públic i, al mateix temps, oferir als mitjans de comunicació, directors de cinema, productores i distribuïdores especialitzades en temàtiques esportives un espai de diàleg que faciliti l’apropament i la reflexió entre els professionals del sector.

 

CONTINGUTS

El BCN Sports Film 2019 està obert a totes les produccions audiovisuals sense límit de durada que tinguin com a temàtica principal l’esport en les seves diferents disciplines o que estiguin inspirades en l’esport.
Seran admeses a concurs les produccions audiovisuals dels gèneres d’animació, documental i ficció, tant en format de llargmetratge com de curtmetratge.

 

CONDICIONS GENERALS

El BCN Sports Film 2019 està obert a produccions professionals i independents.

Podran participar al BCN Sports Film 2019 totes aquelles pel·lícules estrenades a partir del gener del 2017.

Cada productor podrà presentar al BCN Sports Film 2019 tantes pel·lícules con vulgui, sempre que estiguin estrenades després de la data esmentada.

L’organització del BCN Sports Film 2019 podrà programar produccions d’interès especial fora de concurs, independentment de l’any de producció.

 

JURAT

El Comitè Organitzador del BCN Sports Film 2019 nomenarà els membres del jurat oficial del festival.

El jurat oficial del BCN Sports Film 2019 l’integraran persones vinculades al món de l’esport, el cinema, l’audiovisual i la cultura. Les seves decisions i els seus veredictes seran inapel·lables.

 

PREMIS

Les produccions seleccionades optaran als següents premis:

 • Àmfora Ciutat de Barcelona a la millor pel·lícula, dotat amb 1000 €
 • Premi a la millor producció catalana, dotat amb 500 €
 • Premi a la millor pel·lícula d’esports d’aventura – Álvaro Bultó, dotat amb 500 €
 • Premi a la millor pel·lícula de ficció, dotat amb 500 €
 • Premi al millor documental, dotat amb 500 €
 • Premi a la millor pel·lícula d’animació, dotat amb 500 €

El jurat oficial del BCN Sports Film 2019 podrà atorgar els premis especials que consideri oportuns.
Els patrocinadors del festival podran dotar altres premis en metàl·lic o amb altres prestacions.
El premi Àmfora Ciutat de Barcelona a la millor pel·lícula i el premi Especial del Jurat estaran dotats amb 1.000,00 €.
Els altres premis estaran dotats amb 500,00 €.

 

INSCRIPCIONS

El termini d’inscripció a la desena edició del BCN Sports Film s’obrirà el dia 15 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de febrer de 2019, ambdós dies inclosos.

Cada participant haurà d’enviar abans del 15 de febrer de 2019 el formulari d’inscripció i l’arxiu de vídeo de la seva producció a través d’una de les següents plataformes: https://festhome.com (consulta les tarifes aquí) o http://festival.movibeta.com (consulta les tarifes aquí), https://www.reelport.com (consulta les tarifes aquí) o https://filmfreeway.com (consulta les tarifes aquí).

 

OBRES SELECCIONADES

El Comitè Organitzador notificarà als participants, per correu electrònic i abans del 31 de març de 2019, si la seva pel·lícula ha estat seleccionada per a la competició oficial del BCN Sports Film 2019.
Altres materials promocionals de les obres seleccionades podran ser sol·licitats per l’organització.
L’organització del festival s’encarregarà de subtitular al català o al castellà les obres en concurs, per al seu ús exclusiu en el festival.

 

DIFUSIÓ

Les pel·lícules seleccionades per a la competició oficial del BCN Sports Film 2019 seran projectades segons el programa del festival.
Les pel·lícules seleccionades per a la competició s’integraran en el fons documental i videogràfic de la Fundació Barcelona Olímpica i podran ser exhibides públicament en els espais de projecció del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, seu de la Fundació Barcelona Olímpica, amb finalitats únicament pedagògiques o didàctiques i sempre com a mitjà de difusió i promoció del festival.

Les pel·lícules guanyadores podran ser exhibides gratuïtament en una sessió promocional del BCN Sports Film Festival a la resta de Museus Olímpics del món així com en una mostra d’àmbit estatal.

Les produccions guanyadores seran admeses a la fase final del circuit internacional WORLD FICTS CHALLENGE. Els guanyadors autoritzen al Comitè Organitzador del BCN Sports Film 2019 la divulgació de les seves dades de contacte als comitès organitzadors dels festivals del WORLD FICTS CHALLENGE.

L’organització no cedirà a tercers cap còpia de la pel·lícula sense autorització prèvia dels seus productors o representants legals.

Els participants autoritzen el Comitè Organitzador a reproduir parcialment les seves produccions per a la promoció del BCN Sports Film 2019 en els mitjans de comunicació.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Responsable del tractament de les dades

Identitat: Fundació Barcelona Olímpica

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60 – 08038 Barcelona

NIF: G-60309655

Telèfon: 93.426.06.60

Contacte: protecciodades@fbolimpica.es

 

Finalitat del tractament de dades

Gestió i administració del festival BCN SPORTS FILM 2019.

Publicació de fotografies de caràcter personal a la pàgina web i a les xarxes socials, i per tant, mitjançant l’acceptació de les presents bases s’autoritza a la FBO per a la realització de fotografies i publicar-les, com s’ha dit, a la pàgina web i a les xarxes socials.

 

Legitimació i termini de conservació

La participació en el concurs suposarà el consentiment exprés i inequívoc del participant, titular de les dades, per al seu tractament per part de la FBO en els termes i per a les finalitats informades.

La base jurídica per al tractament de dades són les presents bases relatives al festival BCN SPORTS FILM 2019.

Les dades personals dels participants es guardaran mentre no es revoqui el consentiment.

 

Destinataris

No es preveu la cessió a tercers de les dades personals que faciliti l’interessat més enllà de les previstes en aquestes bases o sempre que l’interessat hagi prestat el seu consentiment.

No obstant, si s’escau, només es comunicarien a tercers quan consti el consentiment inequívoc de l’interessat, o en els casos de compliment d’execució d’un contracte, interès legítim, interès públic o obligacions legals.

No es contempla la realització de transferències internacionals de dades.

 

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Nom i cognoms
 • DNI, NIE o passaport
 • Direcció postal i electrònica
 • Telèfon
 • Imatges
 •  Signatura

 

Mesures de seguretat per a les dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent, la FBO garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

 

Drets de l’interessat

 1. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la FBO està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 2. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.
 3. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament la FBO només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 4. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FBO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 5. Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el Reglament General de Protecció de Dades.
 6. En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

 

En definitiva, les dades que ha facilitat es tractaran per la FBO d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic protecciodades@fbolimpica.es, sense perjudici també del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 

En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.

Conseqüències de la no-acceptació de les presents bases

En el supòsit en què el participant no accepti el contingut íntegre de les presents bases no podrà participar en el concurs.