BASES DEL CONCURS SPOTSPORT 2017

La participació en el concurs SPOTSPORT 2017 implica l’acceptació i el compliment de les següents bases:

I.- OBJECTE

La Fundació Barcelona Olímpica (FBO), amb domicili social a Barcelona, Avinguda de l’Estadi, 60 – CP 08038 i amb CIF G-60309655, organitza, amb la col·laboració del DIARI SPORT, el concurs SPOTSPORT 2017, que té com a objecte la producció d’un vídeo promocional de vint segons (20’’) per a la 8a edició del BCN Sports Film Festival, per tal que el representi en tota la seva campanya publicitària.

II.- OBJECTIU

La iniciativa té, entre els seus objectius, fomentar la participació activa del públic a la vuitena edició del BCN Sports Film Festival, que tindrà lloc a Barcelona del 8 al 12 de maig de 2017.

III.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels projectes començarà el dia 1 d’octubre de 2016 i finalitzarà el dia 15 de febrer de 2017 a les 23:59 hores.

IV.- PREMIS

 • 1. El premi d’aquest concurs consisteix en 1.000 € en metàl·lic.
 • 2. El premi s’entregarà en la cerimònia d’inauguració de la 8a edició del BCN Sports Film Festival, que se celebrarà el dia 8 de maig de 2017.
 • 3. L’FBO realitzarà la retenció sobre el valor dels premis lliurats prevista per la llei. Així mateix, l’FBO comunicarà a l’Agència Tributària la quantitat d’aquests premis i s’enviarà al concursant un certificat de l’import del premi i les retencions pertinents, als efectes fiscals oportuns.

V.- DINÀMICA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS

1. La participació en aquest concurs no suposa cap tipus de cost per al concursant.

2. Per poder participar en el concurs cal:

a. Completar el formulari disponible a la pàgina web del BCN Sports Film

b. Enviar per wetransfer a la direcció d’e-mail production@bcnsportsfilm.org l’arxiu vídeo corresponent.

3. Per a cada usuari s’acceptarà una sola inscripció al concurs.

4. L’usuari serà el responsable de la veracitat de les dades facilitades i l’FBO es reservarà el dret d’excloure aquells usuaris que hagin pogut falsejar les dades o proporcionar-les de manera incorrecta, sense perjudici de les altres accions que puguin derivar-se conforme a dret.

5. A efectes del concurs, només es consideraran vàlids els formularis de registre amb tots els camps obligatoris degudament emplenats.

6. Els participants que no compleixin tots els requisits que s’indiquen en aquestes bases seran exclosos automàticament.

7. Totes les propostes de vídeo hauran de ser creacions originals i inèdites i de propietat exclusiva del participant.

8. El participant serà el responsable d’obtenir les autoritzacions necessàries de la imatge, la veu i el nom de totes les persones que apareguin en el vídeo, així com dels autors de la música i de les imatges que, en el seu cas, contingui el vídeo. En cas d’aparèixer-hi menors, hauran de comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors legals. Totes aquestes autoritzacions permetran a l’FBO la lliure explotació dels vídeos participants en totes les plataformes de promoció del festival.

9. No podran participar en el concurs els empleats de l’FBO, de les seves empreses filials o de qualsevol de les entitats ni les persones físiques que prestin serveis relacionats amb el concurs, així com qualsevol persona que, d’alguna manera, hagi intervingut en la preparació del concurs.

10. No es consideraran els vídeos que, a criteri de l’FBO:

 • (I) Puguin contenir imatges ofensives o que atemptin contra els valors de l’FBO.
 • (II) Facin referència a la violència, el sexe i les drogues.
 • (III) Vulnerin o puguin vulnerar drets d’autor i/o copyright o llicències, així com altres drets patrimonials o personals de tercers.

L’FBO es reserva el dret d’avaluar el possible caràcter ofensiu dels vídeos.

VI.- REQUISITS TÈCNICS DEL VÍDEO

1. La durada del vídeo promocional ha de ser de 20 segons (20’’).

2. Els requisits tècnics que han de complir els vídeos inscrits són els següents:

 • - Resolució: entre 720P i 1080P.
 • - Format (un dels següents): .mov / .mpeg / .avi (si és possible, amb compressió H264).
 • - Grandària màxima de l’arxiu: 2 GB.

VII.- SISTEMA DE SELECCIÓ DEL GUANYADOR

1. Un jurat integrat per membres del Comitè Organitzador del BCN Sports Film Festival i del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch escollirà el vídeo guanyador tenint en compte l’originalitat de la idea creativa i la coherència de la realització amb els objectius promocionals del vídeo.

2. El premi pot quedar desert en el cas que cap dels vídeos proposats compleixi amb els objectius.

3. Només hi haurà un sol guanyador entre tots els participants, al qual es comunicarà l’adjudicació del premi per correu electrònic, en un termini de 15 dies hàbils a partir del 15 de febrer de 2017.

4. El guanyador haurà d’acceptar el premi de forma expressa dins dels 15 dies hàbils posteriors a la seva comunicació.

5. En cas que l’FBO no aconsegueixi contactar amb el guanyador en els terminis establerts o en el cas de la no acceptació del premi per part d’aquest, el guanyador perdrà tots els drets adquirits a través d’aquest concurs. L’FBO recorrerà a les reserves, per ordre d’aparició, de la llista elaborada per decisió del jurat per a aquest efecte.

6. Els participants, en cas de resultar guanyadors, autoritzen l’FBO a publicar el seu nom en qualsevol comunicació vinculada amb el concurs.

VIII.- DRETS SOBRE EL VÍDEO GUANYADOR

1. Sense perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor, el guanyador cedeix a l’FBO els drets d’explotació en exclusiva sobre el vídeo presentat, en qualsevol modalitat i suport coneguts (televisions, canals on-line i totes les plataformes de promoció contemplades per l’FBO), per a tot el món i per un període indefinit.

Concretament, el guanyador cedeix a l’FBO els drets de reproducció, transformació, distribució, doblatge i comunicació pública, en tot tipus de suport i mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica d’imatge, total o parcial, o sistema d’explotació, sense més limitacions que les derivades de la Llei de propietat intel·lectual vigent, sigui quina sigui la forma de transmissió del vídeo, incloent-hi expressament Internet i la realització d’obres derivades.

S’entén que el premi atorgat al guanyador inclou la remuneració per la cessió dels drets contemplada en el paràgraf anterior, per la qual cosa el guanyador no podrà reclamar a l’FBO cap altra contraprestació per la cessió de drets sobre el vídeo.

2. L’FBO tindrà l’obligació d’identificar l’autor, llevat que aquest indiqui el contrari, en la utilització posterior dels vídeos per part de l’FBO o de tercers autoritzats per aquesta. El nom complet del productor figurarà en els crèdits.

3. Els participants garanteixen que:

 • a) Són propietaris dels vídeos transferits o tenen la llicència en exclusiva de tots els drets necessaris a l’empara d’aquestes bases.
 • b) Tenen la llicència de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i dels drets d’imatge de tercers que puguin aparèixer en els seus vídeos, així com de la música que s’hi reprodueixi.
 • c) Poden cedir en exclusiva a l’FBO tots els drets d’explotació sobre aquests vídeos per a tots els usos mencionats al punt VIII.1 d’aquesta convocatòria.

Així mateix, tots els participants accepten indemnitzar l’FBO o tercers autoritzats per aquesta a fer ús d’aquest material, en cas de reclamació basada en violacions de drets de la propietat intel·lectual i industrial o d’imatge comeses sobre tercers.

IX.- PUBLICITAT I DADES PERSONALS

1. En compliment de la normativa de protecció de dades, s’informa que les dades personals facilitades pels participants seran incorporades a un fitxer i seran objecte de tractament per part de l’FBO, amb la finalitat de gestionar i administrar el concurs, així com l’adjudicació del premi.

Addicionalment, les dades dels participants podran ser objecte de tractament per mantenir informats els participants, fins i tot per via electrònica, de qualsevol novetat, promoció, concurs o llançament relacionat amb els productes o serveis de l’FBO.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud a través de correu electrònic a l’adreça communication@bcnsportsfilm.org. Així mateix, podran adreçar-se per escrit, en els termes indicats a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al domicili social de l’FBO situat a Barcelona, a l’Av. de l’Estadi, 60, CP 08038.

2. La participació en el concurs suposarà el consentiment exprés i inequívoc del participant, titular de les dades, per al seu tractament per part de l’FBO en els termes i per a les finalitats informades.

X.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per a qualsevol dubte en la interpretació d’aquest reglament, l’FBO i els participants, amb renúncia expressa a la jurisdicció que els pogués correspondre, se sotmeten a la Jurisdicció del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Powered by ARTBOXBCN